Złóż Wniosek Wstępny

Użytkowników Online:

Bezpieczeństwo pożyczkobiorcy

Przedsiębiorca zaciągając pożyczkę musi mieć pewność, że umowa jest bezpieczna.

Fundusz Hipoteczny Yanok dba o bezpieczeństwo Pożyczkobiorcy dokonując właściwych zapisów.

 1. Wszystkie ustalenia znajdują się w umowie. Fundusz nie stosuje regulaminów, ani warunków ogólnych.
 2. Całość umowy jest spisywana w notariacie. Tam też ustanawiane są zabezpieczenia.
 3. Fundusz nie stosuje przewłaszczeń nieruchomości na zabezpieczenie.
 4. Wypłata pożyczki następuje z chwilą ustanowienia zabezpieczeń przy podpisywaniu umowy w notariacie przelewem w obecności Pożyczkobiorcy.
 5. Fundusz nie stosuje wpisów o Pożyczce do baz Biur Informacji Gospodarczej, za wyjątkiem przypadku braku spłaty Pożyczki, bądź raty Pożyczki.
 6. Przy podpisywaniu Umowy Pożyczki, Fundusz wydaje Promesę złożenia Oświadczenia o zgodzie na wykreślenie hipoteki na wniosek Pożyczkobiorcy w dowolnym czasie.
 7. Spłata pożyczki może być dokonana w dowolnym czasie jej trwania. W przypadku pobrania odsetek za cały okres pożyczki z góry, Fundusz zwraca proporcjonalną ich część.
 8. W pełnomocnictwie do sprzedaży nieruchomości są ustalone przypadki, kiedy Fundusz może użyć tego instrumentu zabezpieczającego. Pełnomocnictwo ponadto zawiera procedurę sprzedaży nieruchomości jako trzy próby ze ściśle ustalonymi cenami minimalnymi. Definiuje również Próbę Sprzedaży.
 9. Umowa pożyczki (za wyjątkiem umowy z ratami kapitałowo-odsetkowymi) gwarantuje swobodne przedłużenie pożyczki o dwa kolejne kwartały. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca ma w tym interes, a zabezpieczenia ani kondycja finansowa Pożyczkobiorcy nie pogorszyły się, Fundusz przedłuża umowę na kolejne okresy.
 10. Przedłużanie umów jest odpłatne i występuje jedynie na wniosek Pożyczkobiorcy, a nigdy automatycznie.
 11. Bezpieczeństwo danych. Pożyczkobiorca składając wniosek przekazuje dużo danych o sobie i swoim przedsiębiorstwie. Dane te są przechowywane przez Fundusz na szyfrowanych serwerach, które pozostają poza siecią Internet.
 12. Po zakończeniu Umowy Pożyczki Fundusz stosuje Procedurę zwrotu zabezpieczeń w tym: oświadczenie o zaspokojeniu roszczeń, wykreślenie hipoteki, zniszczenie weksla czy złożenie oświadczenia o wygaśnięciu pełnomocnictwa. Wszystkie zabezpieczenia tracą moc z automatu po spłacie pożyczki, niemniej Fundusz dodatkowo stosuje wyżej wymienioną Procedurę jako dowód partnerskiego traktowania Pożyczkobiorców.