Złóż Wniosek Wstępny

Fundusz Hipoteczny Yanok prowadzi politykę ochrony danych osobowych z najwyższą starannością, stosownymi zabezpieczeniami przechowywania tych danych oraz najwyższe standardy ich poufności.

Od dnia 25 maja 2018 roku w związku z wejściem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO” Fundusz dostosował procedury ochrony, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych naszych Klientów oraz Partnerów.


Klauzula informacyjna

1) Administratorami Państwa danych osobowych są spółki z Grupy KRN MEDIA:
a) Fundusz Hipoteczny Yanok Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 10/2A/M, 31-124 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000572270, NIP: 6762492217, nr REGON: 362286875, kapitał zakładowy 200.000 zł;
b) KRN Media sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 10/2A/M, 31-124 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000258498, NIP: 6762321131, kapitał zakładowy 50.000 zł;
c) Selbon Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 10/2A/M, 31-124 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000412454, NIP: 6762453358, nr REGON: 122474249, kapitał zakładowy 150.000 zł
2) Cel przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane przetwarzane są w celu:
a) Realizacji zapytań mailowych oraz pochodzących z formularzy zapytań ze stron internetowych www.yanokhipoteczny.pl oraz www.weksleinwestycyjne.pl;
b) Realizacji świadczonych usług przez Administratorów;
c) Oferowania produktów i usług Administratorów wskazanych wyżej (marketing bezpośredni) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) W celu oferowania produktów i usług partnerów handlowych Administratorów – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3) Udostępnianie danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
a) Instytucjom upoważnionym do żądania danych osobowych z mocy przepisów prawa;
b) Podmiotom świadczącym na rzecz Administratorów usługi kadrowo-księgowe, prawne, informatyczne oraz marketingowe.
4) Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego;
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, również w przypadku gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skierować do któregokolwiek Administratora pisemne żądanie na adres wskazany w punkcie 1. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@yanokhipoteczny.pl
5) Przechowywanie danych osobowych:
Państwa dane osobowe przechowywane są do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego lub Administratorzy uznają, że się zdezaktualizowały.

Polityka prywatności

Fundusz Hipoteczny Yanok, działając w grupie spółek KRN Media gromadzi, przechowuje oraz przetwarza podane dobrowolnie dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje:

a) Rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Fundusz oraz grupę kapitałową KRN Media;
b) Sposób gromadzenia danych osobowych;
c) Sposób wykorzystania danych osobowych;
d) Zasadny przekazywania danych osobowych;
e) Uprawnienia związane z prawem ochrony danych osobowych;

Spółki z Grupy KRN MEDIA tworzą spółki:

a) Fundusz Hipoteczny Yanok Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 10/2A/M, 31-124 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000572270, NIP: 6762492217, nr REGON: 362286875, kapitał zakładowy 200.000 zł;
b) KRN Media sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Al. J. Słowackiego 39, 31-159 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000258498, NIP: 6762321131, kapitał zakładowy 50.000 zł;
c) Kreocen Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 10/2A/M, 31-124 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000412454, NIP: 6762453358, nr REGON: 122474249, kapitał zakładowy 150.000 zł

Polityka Prywatności ma zastosowanie w każdym przypadku korzystania z Panią/Pana z usług Funduszu Hipotecznego Yanok, a w szczególności:

a) Odpowiedź na zapytania mailowe, zapytania telefoniczne, zadane osobiście oraz zapytania zadane poprzez którykolwiek formularz kontaktowy na stronie www.yanokhipoteczny.pl oraz www.weksleinwestycyjne.pl;
b) Odpowiedzi na złożony Wniosek o pożyczkę (Wniosek Wstępny oraz Wniosek Pełny wraz z załącznikami). Dotyczy to Wniosków złożonych osobiście w siedzibie firmy, poprzez kontakt mailowy, poprzez formularz jak również za pośrednictwem pośrednika bądź doradcy kredytowego;
c) Odpowiedzi na złożone Zapytanie o Dostępność Weksli oraz zapytań dotyczących innych form inwestycji. Dotyczy to zapytań złożonych osobiście, telefonicznie, mailowo, poprzez formularze na stronach www.yanokhipoteczny.pl oraz www.weksleinwestycyjne.pl, jak również za pośrednictwem pośrednika bądź doradcy finansowego;
d) Przygotowanie, zawarcie oraz monitoring umów pożyczek hipotecznych;
e) Przygotowanie, zawarcie oraz monitoring umów pożyczek inwestorskich, dokumentów dotyczących emisji obligacji oraz dokumentu Weksla własnego;
f) Czynności po zakończeniu trwania pożyczki hipotecznej, w tym czynności windykacyjne;
g) Działania informacyjne, w tym reklamowe związane z udzielaniem pożyczek hipotecznych oraz związanych z inwestycjami;
h) Realizacji podpisanej umowy agencyjnej w zakresie oferowania pożyczek hipotecznych oraz inwestycji lub innej umowy;

Administratorami Państwa danych osobowych są spółki z Grupy KRN MEDIA:

a) Fundusz Hipoteczny Yanok Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 10/2A/M, 31-124 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000572270, NIP: 6762492217, nr REGON: 362286875, kapitał zakładowy 200.000 zł;
b) KRN Media sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Al. J. Słowackiego 39, 31-159 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000258498, NIP: 6762321131, kapitał zakładowy 50.000 zł;
c) Kreocen Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 10/2A/M, 31-124 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000412454, NIP: 6762453358, nr REGON: 122474249, kapitał zakładowy 150.000 zł

Fundusz Hipoteczny Yanok zbiera, gromadzi i przetwarza dane w różny sposób w zależności od sposobu jego pozyskania:

- informacje powielone z Wniosku Wstępnego;
- data rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- PKD dominujące;
- sposób rozliczania księgowego;
- przedmiot działalności przedsiębiorstwa;
- dane udziałowców/współwłaścicieli (PESEL lub NIP, imię i nazwisko lub nazwa)
- informacje o posiadanym majątku trwałym;
- informacje o wynikach finansowych Wnioskodawcy;
- informacje z operatu szacunkowego nieruchomości;
- numer rachunku bankowego;
- inne informacje podawane w toku współpracy;

- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania i adres korespondencyjny;
- PESEL;
- numer i seria Dowodu Osobistego;
- adres e-mail;
- numer telefonu;
- numer rachunku bankowego;

- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania i adres korespondencyjny;
- PESEL;
- numer i seria Dowodu Osobistego;
- adres e-mail;
- numer telefonu;
- numer rachunku bankowego;

-nazwa firmy;
- NIP, REGON, KRS;
- adres prowadzenia działalności;
- imię i nazwisko przedstawiciela/reprezentanta;
- numer Dowodu Osobistego przedstawiciela/reprezentanta;
- adres e-mail;
- numer telefonu;
a) W przypadku zapytania mailowego, zapytania telefonicznego, zadanego osobiście oraz zapytania zadanego poprzez którykolwiek formularz kontaktowy na stronie www.yanokhipoteczny.pl oraz www.weksleinwestycyjne.pl:
- adres mailowy;
- numer telefonu (jeśli został podany);
- imię i nazwisko (jeśli zostały podany);
- treść zapytania;
b) W przypadku złożenia Wniosku Wstępnego o pożyczkę: - dane doradcy (pośrednika kredytowego lub finansowego), jeśli za jego pośrednictwem został złożony Wniosek – imię i nazwisko, telefon, adres mailowy, dane firmowe (Nazwa, adres, NIP);
- dane przedsiębiorstwa składającej Wniosek (Nazwa przedsiębiorstwa, adres, NIP);
- dane Osoby składającej Wniosek (imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mail);
- oświadczenie o wysokości dochodów przedsiębiorstwa składającego Wniosek;
- wnioskowana kwota pożyczki;
- cel pożyczki;
- informacje o zobowiązaniach Wnioskodawcy;
- nr KW nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie;
- dodatkowe informacje o nieruchomości ujawniane przez Wnioskodawcę;
- pozostałe informacje o sytuacji majątkowej;
- inne informacje składane przez Wnioskodawcę;
d) W przypadku złożenia Formularza zamówienia Weksli Inwestycyjnych:
e) W przypadku złożenia formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji:
f) W przypadku podpisania umowy agencyjnej lub innej umowy o współpracy:

Podawane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) Udzielenia informacji oraz odpowiedzi na zadane pytania;
b) Oceny Wniosku Wstępnego oraz Wniosku Pełnego o pożyczkę;
c) Przygotowywanie dokumentów do umowy pożyczki hipotecznej;
d) Informowania o wydarzeniach, w tym o charakterze promocyjnym;
e) Oferowania produktów i usług podmiotów z grupy kapitałowej KRN Media;
f) Informowanie o rozpoczęciu zapisów na kolejną emisję obligacji;
g) Informowanie o aktualnych Wekslach Inwestycyjnych Uprzywilejowanych;

Fundusz Hipoteczny Yanok może udostępnić Państwa dane osobowe:

a) Instytucjom oraz organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów;
b) Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług informatycznych, kadrowo-księgowych, prawnych, marketingowych oraz maklerskich;
c) Partnerom handlowym Administratora;
d) W przypadkach niezbędnych do wykonania lub ochrony praw Administratora;

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich powierzenia do momentu aż będzie to konieczne dla realizacji celów ich zgromadzenia.

W odniesieniu do podanych przez Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

a) dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) sprostowania danych osobowych;
c) usunięcia danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) przeniesienia danych osobowych;
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, również w przypadku gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Wszystkie dane osobowe gromadzone są i chronione z zachowaniem standardów bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony, zabezpieczeń techniczno-informatycznych, zabezpieczeń szyfrujących oraz udzielenie dostępu pracownikom do danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności wykonania obowiązków służbowych,

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skierować do któregokolwiek Administratora pisemne żądanie na adres wskazany w punkcie 4. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@yanokhipoteczny.pl